МК | SHQ | EN
 

УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗАКОН ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

ЗАКОН ЗА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

ЗАКОН ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА  

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ЗАКОН ЗА ГРАДОТ СКОПЈЕ

ЗАКОН ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА

ЗАКОН ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

ЗАКОН ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

ЗАКОН ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊА НА УЛИЦИ, ПЛОШТАДИ, МОСТОВИ И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИLoading

СЛЕДЕТЕ НЕ НА
Facebook   Twitter
РАЗГОВОР НА ТЕМА     |     ЛИНКОВИ     |     НПП     |     АНКЕТИ    
© Copyright 2012 | Министерство за локална самоуправа | Сите права задржани| Powered by EntireLogic